top of page

Bethany House of Worship

Byenvini

Join us for Church Service on Sundays at 10:00 am!

Holy bible detail

Byenvini

Bethany House of Worship se yon legliz lokal ki baze sou prensip Nouvo Testaman an.  Se yon legliz biblik ki pa konfesyonal, milti-kiltirèl, ki baze sou pratik legliz Jerizalèm nan (Travay 2:42) ak legliz Antiòch la (Travay 11-13).

Nan Travay chapit 2, vèsè 42, nou li: “Epi yo te kontinye fèm nan doktrin apot yo, nan relasyon yo, nan kase pen yo ak nan lapriyè.” Vèsè sa a montre ke premye legliz la te toujou pratike kat prensip espirityèl sa yo, doktrin, fratènite, lapriyè, kominyon, ki te ede yo kenbe yo nan nenpòt naufraj espirityèl (Travay 27:29). Nou nan Bethany House of Adorasyon pratike prensip espirityèl sa yo—ki gen ladan adorasyon antrepriz ak kase pen—sou yon baz chak semèn.

Misyon nou

Nou kwè pòt delivrans lan toujou ouvri epi pòt legliz nou an tou. Misyon nou se pou nou devwe nèt bay Senyè Jezikri a lè nou louvri bra nou bay moun k ap chèche verite a. Nou montre lanmou Bondye ak sousi pou pwochen nou nan chak okazyon. Atravè travay charite ak ouvri pòt nou pou koute ak renmen, nou santi n ap mache sou tras Jezikri.

Prayer Group

Byenvini

Tanpri, vin ansanm ak nou pou sèvi Senyè a ki te renmen nou e ki te bay tèt li pou nou. "...fè sa pou chonje mwen." 1 Korentyen 11:24

Aktivite ak sèvis Bethany House of Worship yo ouvè pou tout moun ki enterese asiste/patisipe. Nou akeyi moun nan tout kalite lavi, kèlkeswa koulè, nasyonalite, lang, sèks, elatriye (Rev. 7:9). Nou se yon legliz ki sèvi ak kominote a ak entènasyonal yo, preche Pawòl Bondye a anrapò ak evènman ak bezwen kontanporen. Nou bay byennèt tout moun nan—kò, nanm ak lespri (I Tesalonisyen 5:23 ak III Jan 2). Nou se yon legliz fanmi ki sèvi ak granmoun, jèn ak timoun. Yo bay timoun piti ak Lekòl Dimanch.

Nou asosye ak Bro. Ministè Bakht Singh

SERVICES
ABOUT
PROJECTS
CONTACT
CLIENTS
bottom of page